UnTied Notions
ID:I—Independent gallery since 2002
26 October—2 December

Galleri ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där samtida utställningar och evenemang har blomstrat oberoende av den kommersiella konstscenen sedan 2002. Galleriets grund bygger på framåtsträvande förväntningar och “ett ställningstagande, att medvetet lämna öppet för en föränderlighet hos de förutsättningar som är viktiga för att fri konst skall skapas och visas”.[1] Nu, efter tio år som etablerat rum för konst, firar ID:I med grupputställningen UnTied Notions.

Utställningen för samman ca 40 nuvarande och tidigare medlemmar av ID:I som har medverkat i att stärka galleriets identitet och formulera riktningen för dess utveckling. I utställningslokalen på Design Hall vid Telefonplan kommer ny och även platsspecifik konst att visas tillsammans med ett flertal verk ur ID:Is utställningsarkiv, verk som har skapat minnesvärda ögonblick i ID:Is historia.

Med allt från ljudkonstinstallationer till gerillaodlingsaktioner, har ID:I fungerat som en plattform för utforskande, diskussioner och kollektivt samarbete. Trots att Sverige var mitt i en lågkonjunktur då ID:I först startade har galleriet behållit en stark position med hjälp av medlemmarnas finansiella stöd, men framförallt tack vare deras engagemang och vision. Denna självständighet och målmedvetenhet har gjort det möjligt för galleri ID:I att förbli framgångsrikt “obundet” till den etablerade konstvärldens förväntningar och hierarkier inom Sverige.

UnTied Notions representerar de unika individer som har inspirerat ID:Is aktuella och förflutna verksamhet som ett kollektivt rum där konsten blomstrar för konstens skull, och riktar samtidigt blicken mot framtiden där nya möjligheter för galleriet väntar.

Anne Klontz, curator på ID:I galleri.
 

 

 – -‹‹‹eng›››- –

ID:I galleri is an artist-driven space where contemporary exhibitions and events have thrived independently from the commercial art scene since 2002. The gallery has built its foundation on pushing expectations and “taking a stand to consciously allow for the ever-changing prerequisites vital for creating and exhibiting art.” [1] Now, after a decade as an established art space, ID:I celebrates its being with the group exhibition UnTied Notions.

The event brings together over 40 current and past members of ID:I who have taken part in nurturing the gallery’s identity and formulizing its development. Within the exhibition space of Design Hall at Telefonplan, artworks that are recent or even site specific will be on display in addition to several works from ID:I’s exhibition archive that created memorable moments in ID:I’s history.

From sound art installations to guerilla gardening performances, ID:I has been a platform for exploration, discussion and community partnership. Despite the fact that Sweden was in the midst of a recession when ID:I first began, the gallery has maintained a strong position through the financial support of its members and most importantly, through their dedication and vision. These qualities of independence and determination has enabled ID:I galleri to remain successfully “untied” from established art world expectations and hierarchies within Sweden.

UnTied Notions represents the unique individuals who have inspired ID:I’s past and present activities as a collective space, where art thrives for art’s sake, while simultaneously offering a glimpse into a future where new opportunities for the gallery exist.

Anne Klontz, curator at ID:I gallery.

 


[1] Citat från galleri ID:Is text i katalogen Supermarket 2007. An international artist-run art fair in Stockholm, s 32.
Quoted from ID:I galleri’s text in the catalogue Supermarket 2007. An international artist-run art fair in Stockholm, p 32.