Joakim Samson

TITEL Untitled 2012 ©Joakim Samson 2012
KONTAKT  samsonjoakim[at]hotmail.com

ID:I som galleri, då det skapades var i sin konstellation ett  spännande utgångsläge. Konstnärer av alla slag och olika discipliner var inblandade och gav hela projektet en rik bild till sin form. En sak som dock såg ut att vara gemensam var den öppna förhållning man hade till olika konstformer —Alla respekterades för det dom stod för. Vilket också ger fritt spelrum för var och en av utställarna att genomföra sitt konstnärskap på sina egna villkor, utan att behöva ta hänsyn till en specifik profil.

Profilen är öppen och ger så tillvida utrymme till experimenterande och sökande former, där även ett snedsteg varit möjligt utan onödiga konsekvenser, från yttre påverkan. ID:I har också i sitt fysiska format, gett dess karaktär av “konst i process”. Man förstår enkelt att det inom varje utställning finns ett NU och/eller ett innan och efter.

Egentligen så har jag fått nog av “bilder” så till den grad att det ibland stått mig upp till halsen. Vi är idag översköljda av dom från alla håll. Och paradoxalt nog så bär jag på en lust att tillföra ytterligare.

Till en början utgår jag ifrån ett volontärt kaos utan riktning, för att sen låta bilden i sig leda vidare förutsättningslöst  mot en riktning. Oftast så hamnar den i det som jag känner mig relaterad till “natur och byggd,” men det kan också gå vidare mot “ingenting” eller om man så vill “en bild.

En bild till i raden av bilder.

 – -‹‹‹eng››››- –

 ID:I galleri, when it was created, was in its constellation an exciting position. Artists of all kinds and different disciplines were involved and gave the whole project a rich picture of its format. One thing, however, that appeared to be in common was the open conditions to various art forms—all were respected for what they stood for, which also gives leeway for each of the exhibitors to present their art on their own terms without having to take into account a specific profile.

The profile is open and gives the sense of space for experimentation and searching for forms, where even a mistake was possible without unnecessary impact from external influences.
In its physical format, ID:I also has a characteristic of “art in process”. One can easily understand that within each exhibition there is a NOW and/or a before and after.

Actually, I’ve had enough of “images,” so much so that sometimes it is up to my neck. Today, we are inundated with them from all sides. And paradoxically, I carry on a desire to add further.

At first, I assume one volunteer chaos without direction, to then let the image itself be further unprejudiced towards one direction. Most often, it ends up in what I feel is related to “natural and built,” but it can also go to “nothing” or if you like “a picture”.

One more picture in the row of pictures.