Mona Petersson

 

TITEL Naturen är God/The Nature is Good. Installation view at ID:I galleri, 13-29 April 2012. ©Mona Petersson 2012
KONTAKT info[at]monapetersson.se
HEMSIDA www.monapetersson.se

I mina arbeten ses en koppling mellan de olika synsätt som präglar människans förhållande till naturen som i väggcollaget “Solen den skiner” (Liljevalchs Vårsalong 2011) ett platsspecifikt verk om biologisk mångfald och rödlistning kopplat till kärnvapenprov.

En röd tråd återfinns i frågor kring våra samhällens utsatthet och sårbarhet och i förlängningen våra behov av skydd, säkerhet och överlevnad som i “Mot Naturen” (Ystad konstmuseum 2011) en installationen om sterilisering av grödors frön.

För mig är ID:i ett unikt nätverk som erbjuder ett återkommande offentligt rum där jag som oberoende konstnär kan delta i en pågående dialog utanför ateljén ta politisk ställning i miljödebatten. Jag arbetar i huvudsak med objekt, skulptur, video, text och grafisk design. I material som betong, järn, gips, latex, textil och digitala utskrifter.

“Mona Petersson begrundar, frågar, dokumenterar, visar, demonstrerar ibland litet skevt leende och lågmält, någon hotad art, men förr eller senare når vi tillsammans med henne de skärande kanterna. Men glöm då inte den absurda humorn i detta tilltag. Mona Petersson lägger märke till sårytan i den minsta vardagliga händelsen, hon rör vid den med fingrarna, hennes konst är mycket fysisk och handlar om sådant vi egentligen alla hört, sett eller läst om; men alltför gärna glömt bort.”

Thomas Millroth författare, konstkritiker, Sydsvenska Dagbladet.

– -‹‹‹eng››››- –

In my work, a link can be seen between the various approaches that characterize man’s relationship to nature, such as the wall collage “The Sun is Shining” (Liljevalchs Spring Salon, 2011) a site-specific work about biodiversity and Red Lists linked to nuclear testing.

A common thread found in issues concerning our societies’ exposure and vulnerability and ultimately our need for safety, security and survival is the work “Against the Nature” (Ystad Art Museum, 2011) an installation about the sterilization of crop seeds.


For me, ID:I is a unique network that offers a recurring public space where I, as an independent artist, can participate in an ongoing dialogue outside the studio taking a political position in the environmental debate. I work primarily with objects, sculpture, video, text and graphic design. In materials such as concrete, iron, plaster, latex, textile and digital printing.

“Mona Petersson ponders, asks, documents, shows, demonstrates sometimes with a slightly crooked smile and quietly, some endangered species, but sooner or later we catch up with her to the cutting edges. But do not forget the absurd humor in this prank. Mona Petersson notices the wound in the smallest everyday occurrence, she touches it with her fingers, her art is very physical and involves things we have all heard, seen or read about, but too happy to forget.”

Thomas Millroth writer, art critic, Sydsvenska Dagbladet.