Åsa Andersson-Broms

TITEL Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933] ©Åsa Andersson-Broms 2012
MATERIAL C-Print
KONTAKT asa[at]temporaryart.org
HEMSIDA www.temporaryart.org/asa

Verket “Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]” är som titeln beskriver en appropriation på den tidiga fotografen William Hopes paranormala undersökningar. I efterdyningarna av första världskriget och förlusten av många nära och kära, tycktes Hopes bilder ge bevis på döda själars närvaro. Fiktion, illusion eller osanning står varandra nära. Då liksom nu används den fotografiska bilden som bärare för betraktarens egna tolkningar och utsagor, förhoppningar eller förklaringar.

Åsa Andersson Broms är stockholmsbaserad konstnär vars verksamhet rör sig fritt mellan fotografi och skulptur, mellan media och materialitet. Hennes konstnärliga arbete kännetecknas ofta genom undersökande av nya tekniker i förhållande till tempus, situation och plats. Frågor som berör mänskliga system och samhällsstrukturer, mediers påverkan och funktion är centrala i många av hennes arbeten.

Vid sidan om sitt fria konstnärskap arbetar hon som adjunkt med inriktning mot publika domäner på avdelningen för Digitala Medier och Fotografi på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar också med produktion och konstnärlig ledning av utställningar för institutioner och museer.

Alternativa platser för konstnärlig verksamhet har alltid varit viktigt för hennes arbete. Till exempel blev Internet tidigt en naturlig och alternativ kommunikationskanal för delar av hennes verksamhet. Som en av initiativtagarna startade hon redan 1996 Association for Temporary Art – [a:t] – ett forum för att presentera och diskutera samtida konst. [a:t] har sedan starten involverat mängder av konstnärer, forskare och för aktuellt ämne professionella företrädare i sina konstprojekt och utställningsproduktioner.

– -‹‹‹eng››››- –

The artwork, “Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]” is as the title describes, an appropriation of the early photographer William Hope’s paranormal investigations. In the aftermath of the First World War and the loss of many loved ones, Hope’s images seemed to provide evidence of the dead soul’s presence. Fiction, illusion or untruth is close each other. Now as then, photographic image are used as a bearer of the viewer’s own interpretations and statements, hopes or explanations.

Åsa Andersson Broms is a Stockholm-based artist whose practice moves freely between photography and sculpture, between media and materiality. Her artistic work is often characterized as experimental explorations of new technologies in relation to situation and location. Issues concerning human and social structures such as the impact of media and its influence on our society are important subjects in her work.

Beside her artistry, she works as a lecturer in the field of public domains at the Department of Digital Media and Photography at Royal Institute of Art in Stockholm. In addition, she is working with production and artistic management of exhibitions for institutions and museums.

Alternative places for contemporary art have always been important in her practice, such as the Internet which is a natural and alternative communication channel for art. In 1996, she became one of the founders of the Association for Temporary Art [a: t], a forum for presenting and discussing contemporary art. [a:t] is not guided by any prior prejudices as to what art is or ought to be; rather, it searches for new areas and forms of distribution for contemporary art.