Örjan Wallert

 

TITEL Z CURVED CIRCUITZ ©Örjan Wallert 2012
MATERIAL  Installation view at ID:I galleri,  16 March – 1 April 2012
KONTAKT orjan.wallert[at]gmail.com 
HEMSIDA www.orjanwallert.se

Jag arbetar med bildens förhållande till tredimensionella strukturer och rum.

Mina stora geometriska nonfigurativa målningar är en slags lek med, eller undersökning av, avbildningens natur: form, perspektiv och illusion. Var och en av bilderna är en egen enhet, en avbild av ett fiktivt föremål, en visuell paradox, reducerad i färg och form. De volymskapande bildstrukturerna är starka och betonade. Målningarna kombinerar eller visar jag tillsammans med föremål frigjorda från sina ursprungliga sammanhang för att ge deras ofta välkända form en annan, kanske skulptural eller till synes ologisk, mening och visa på dolda samband.

I anknytning till installationerna är också video, med suggestivt bildflöde och ljud, ett viktigt aktiverande och kompletterande inslag. Videon med sin berättelse anknyter till vissa aspekter av installationens ganska komplexa tema.

Vad gäller Galleri ID:I togs initiativet att starta ett konstnärsdrivet galleri av kollegor jag tycker om och respekterar.  Det har därför varit roligt och stimulerande att vara medlem och ställa ut där. Samtidigt som man är del i en gemenskap bestämmer man själv, enbart utifrån de praktiska förutsättningarna, helt ramarna för hur ens konst presenteras.

 – -‹‹‹eng››››- –

I work with the image and its relation to three-dimensional structures and space.

My large geometrical, non-figurative paintings are a sort of play or investigation of the nature of imaging: form, perspective and illusion. Each one of the pictures is an entity in its own, a depiction of a fictitious object, a visual paradox, reduced in color and form. The volume creating pictorial structures are strong and emphasized. I show or combine the paintings with objects liberated from their original context to give their often familiar form another, perhaps sculptural or seemingly illogical shape, meaning and show concealed relationships.

An important activating and complementary element related to the installations is video with evocative image flow and sound. The narrative of the video relates to certain aspects of the quite complex concept of the installation.

Concerning Gallery ID:I: The initiative to set up an artist-run space was done by colleagues I like and respect. Because of this, it has been fun and stimulating to be a member and make shows there. When you are a part of a fellowship, you decide yourself, solely on practical conditions, the frameworks for how one’s art is presented.