Andreas Höök

TITEL Utan titel/Untitled, 2008 © Andreas Höök 2012

MATERIAL Tempera on canvas. 48 x 52 cm

KONTAKT andreashook[at]hotmail.com

När jag målar, så börjar jag på en gång navigera och kommunicera med mina erfarenheter, de tjänar som en klivsten in i en process. Jag skapar en arena eller en spelplan, där jag flyttar runt på pjäserna. Att måla är för mig, ett sätt att få ett sorts meditativt förhållande till det jag vill uppnå, det handlar mera om att vara uppmärksam på vad som händer än om att säga eller uttrycka någonting specifikt. När jag lyckas hålla måleriet öppet, inte nischar det för fort kan de olika delarna inom målningen sammanfalla på ett överaskande och klargörande sätt.
Det som är annorlunda med ett konstnärsdrivet galleri, är i första hand att det drivs av konstnärer. Det är konstnärerna själva som tar ansvar för vad eller vem de utställer. Att ID:I är konstnärsdrivet möjliggör delaktighet och medinflytande på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt.

– -‹‹‹eng›››- –

When I paint, I start at once, navigating and communicating with my experiences; they serve as a stepping stone into a process. I am creating an arena or a game plan where I move around the pieces. Painting, for me, is a way to get a sort of meditative relationship to what I want to achieve, it’s more about being aware of what is happening than to say or express something specific. When I manage to keep the painting open, by not limiting it too soon, the different parts of the painting coincide in a surprising and clarifying way.
What is different about an artist-run gallery is primarily that it’s run by artists. It is the artists themselves who take responsibility for what or who exhibits. Since ID:I is artist-run, it allows for participation and empowerment in a way that would not otherwise be possible.