Annelie Wallin

TITEL Videostill från Solrosfält i Huvudsta /Videostill from Sunflowerfield in Huvudsta,2012 © Annelie Wallin 2012
MATERIAL Mixed media installation
KONTAKT anneliekristina[at]comhem.se
HEMSIDA www.anneliewallin.se

I konstprojektet Solrosfält i Huvudsta tar konstnären Annelie Wallin studenterna i stugområdet Solna-campus till hjälp för att plantera ett solrosfält på en allmänning mellan bosättningen och motorvägen. Konstverket skapas i interaktion med platsens eget uttryck såsom ljus, ljud, hus, träd, bilar, bussar, människor. Genom närvaro och deltagande skapas upplevelser som växer och fördjupas allteftersom människorna lär känna varandra och antalet arbetade timmar ökar i antal.

1987 betalade en Japansk samlare nästan 40 miljoner dollar för Van Goghs tavla “Vas med femton solrosor”. Detta mästerverk från modernismens höjdpunkt är signifikativt för en konstsyn där konstnären är ett sorts helgon eller orakel, och konsten ett uttryck för konstnärens inre genialitet. En konstnärssyn som sammanfaller med industrikapitalismen och liberala idéer om oberoende individer.  Idag spelar ekonomin en annan roll, och globaliseringen har gjort oss medvetna om vårt beroende av varandra.  I Annelie Wallins solrosverk är det inte längre konstnärens inre som utforskas, tvärtom används konstverket som ett sätt att inleda en dialog med andra, bryta isoleringen av en plats och utforska världen utifrån denna särskilda plats perspektiv.  

På en på samma gång undanskymd som central plats står en rad baracker uppställda på en avstängd väg mellan en brant klippa, ett tågspår och en tungt trafikerad led. Barackerna ser ut att vara temporära, men har i själva verket legat där i över tio år. De ägs av ett privat företag som hyr ut dem till utländska studenter. Tillsammans med studenterna skapar Wallin här ett vajande solrosfält som ett sätt att låta detta undantag ta plats i det gemensamma rummet, genom att bokstavligen lysa upp platsen och markera dess existens.

Under perioden 31 maj – 18 oktober dokumenteras hela processen av solrosfältets tillblivelse med plantering, bevattning, gallring, gräsklippning, samkväm och nya bekantskaper som görs i området. Resultatet dokumenteras på en blogg och i en installation i utställningsrummet.

Annelie Wallin har gjort flera arbeten som på ett eller annat sätt handlar om sin egen tillblivelse. Som “Kalender 2006” där verket består av konstnärens tillverkning av verket, eller som i “Kickoff” och “Brottning,” där Wallins fysiska närkamp med en skulptur skildras på olika sätt i videoformat. I en serie gerillaplanteringar år 2011, utvecklades intresset för konstnärliga processer till att omfatta begrepp som ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar.

Text: Karin Hansson

– -‹‹‹eng›››-–

In the art project Sunflower Field in Huvudsta (a suburb just North of Stockholm), the artist Annelie Wallin engages the help of students living in the old summer cabin area on Solna Campus to plant a sunflower field in the commons between the residential area and the highway. The artwork comes into being through an interaction with the site’s own expressions; its light, sound, buildings, trees, cars, buses, people etc. Experiences arise through presence and engagement, and grow and become all the more profound as the work effort intensifies and as those involved get to know each other.

In 1987, a Japanese collector paid close to 40 million dollars for Van Gogh’s painting, “Vase with Fifteen Sunflowers”. This influential Modernist masterpiece is symbolic of a view of art where the artist is seen almost as a saint or an oracle of sorts, and the art as an expression of the artist’s inner genius. This view of the artist corresponds with the tenets of Industrial Capitalism and the conservative notion of the independent individual. Today, the economy plays a different role, and globalization has made us aware of our mutual dependency on one another. In Annelie Wallin’s sunflower artwork, it is no longer the artist’s inner self that is under analysis. Instead, the artwork is used as a means of initiating a dialogue with others, of breaking the isolation of an area and exploring the world from the perspective of a particular place. In a location that is both secluded and central, a row of barracks has been erected on a closed road between a sheer cliff, a railway track and a heavily trafficked highway. The barracks have a temporary look about them, but have in fact stood there for over ten years. They are owned by a private company and are rented out to foreign students. Together with these students, Wallin has created a swaying sunflower field as a means of literally illuminating the site and marking its existence, thus allowing this exception to occupy our common space.

During the period 31 May to 6 October, every aspect of the Sunflower project’s process was documented; from planting, watering, weeding, grass cutting, to social gatherings and the making of new acquaintances in the area. The results were subsequently documented in a blog and in an art installation in the exhibition space at ID:I.

Annelie Wallin has created several works that in some way or another deal with their own creation. Take “Calendar 2006” for example, where the piece consists of the artist’s manufacturing of the piece itself, or as in “Kick-off” and “Wrestling,” where Wallin’s physical struggle with a sculpture is depicted in various ways in video format. In her work with a series of guerrilla gardening performances in 2011, her interest in artistic processes broadened to include notions of ownership, power, individual freedom and collective responsibility.

 Text: Karin Hansson