Birgitta Silfverhielm

TITEL The Love Letters II © Birgitta Silfverhielm 2012MATERIAL Mixed media installation

KONTAKT info[at]birgittasilfverhielm.se
HEMSIDA
www.birgittasilfverhielm.se

Det tog många år innan jag förstod att jag inte var ensam om förnimmelsen. Det mesta jag gjorde var udda, underligt, men var det konst? Jag hade svårt att passa in mig själv i de konstsammanhang jag såg omkring mig. Så småningom förstod jag att jag behövde en frizon, en plats utan hierarkier och styrning, utan färdiga ideer, där min process kunde få verka fritt. För mig är galleri ID:I en sådan plats.

Verket “The love letters II” utgår från brev skrivna under åren 1944-1949 och beskriver fragment från mötet mellan mina föräldrar, långt innan jag fanns. En process som är orsaken till min existens. Sedan dess har de både skiljt sig och dött. Allting faller tillbaka under ytan, varifrån det kom.

Femtio år senare börjar jag i psykoanalys och “antecknar” varje timme under sex år. I installationen möter sex år av deras tid lika många år av mitt liv.

– -‹‹‹eng›››-–

Many years passed before I realized I was not alone in having this feeling. Most of what I did was odd, strange, but was it art? I found it hard to fit myself in the art world that surrounded me. Eventually, I realized that I needed a free zone, a place without hierarchies and control, without finished ideas where my process could operate freely. For me, galleri ID:I is such a place.

The work, “The Love Letters II” is based on letters written during the years 1944-1949 and describes fragments from the meeting between my parents, long before me. A process that is the reason for my existence. Since then, they have both divorced and died. Everything falls back below the surface, where it came from.

Fifty years later, I start psychoanalysis and “record” every hour for six years. The installation merges six years of their time with the same amount from my life.