Cecilia Darle

TITEL Bläck på min hand/Ink on my hand, 2012 © Cecilia Darle 2012
MATERIAL
Mixed media
KONTAKT darlececilia[at]gmail.com 
HEMSIDA ceciliadarle.squarespace.com/

Avståndet mellan två punkter

Mina arbeten uppstår i gränsområdet mellan det två- och tredimensionella. De kan växa fram ur det vardagliga och till synes obetydliga och finna sin väg mellan det som är här och det som är där borta, mellan fiktion och verklighet, mellan materialitet och figuration.
Den här platsen är full av spår och tecken från händelser som ägt rum innan vi kom hit. Det sägs att byggnaden kommer att rivas. Snart kommer något annat att finnas här i dess ställe. Sprickorna i golvet tecknar linjer fram och tillbaka, som om platsen redan är i rörelse. Jag har gjort några av linjerna mer tydliga och lagt till ett par föremål. Jag vill att de ska addera en skala och en vardaglig aspekt till verket som har arbetsnamnet linje.

– -‹‹‹eng››››- –

The Distance Between Two Points

My work appears between the two– and three dimensional. It can begin with something small and insignificant and find its way between what´s here and what is over there, between fiction and reality, between materiality and figuration.
This space is full of traces from different activities taking place before we arrived. It´s said that the building will be torn down and something new will soon stand in its place. The cracks on the floor draw lines back and forth, as if the space already is preparing for change. I have made some of the lines more visible and accompanied them with a couple of objects. My intention is that the objects will add a scale and an everyday aspect to the piece which I call line.