Helene Hortlund

TITEL Livsform / Life Forms 2012
MATERIAL Ståltråd, gips och lingarn
KONTAKT helenehortlund[at]gmail.com
HEMSIDA www.helenehortlund.se

Livsformer

I verket Livsformer aktiveras rummet och liv bildas. Rummet som med sina vita väggar är ett oskrivet pappersark där en fysisk berättelse tar form. En berättelse skriven med skulpturala objekt som relaterar till betraktarna och till varandra i något som för tankarna till en monumental tredimensionell teckning. Känslan av teckning förstärks genom en nervighet i linjernas spel.

Inspirationen ifrån den organiska bildvärlden ger formerna en karaktär av rörelse, detta ger i sin tur en känsla av att de kan fortsätta att växa och förändras. Objekten har fixerats och frusits mitt i rörelsen av något pågående. Intrycket av en rumslig teckning blir än mer tydlig av att det i verket ingår trådar. Trådarna skär genom luftrummet och är symbolbärare genom tid och kultur. Från den röda Ariadnetråden och Nornornas spunna livstrådar till kroppens egna system med nervtrådar och blodomlopp, dessa är i allra högsta grad kopplade till livets mysterium.

Gåtan om livets ursprung började i form av den allra första cellen som sedan förökade sig för att slutligen fylla planeten med liv. Former av liv.

Att vara med i ID:I ser jag som en styrka genom att ha makten över att göra egna utställningar, och att vara del i ett nätverk. Gallerirummet fungerar som en kanal för visualisering mellan mig och publiken. Det är en plats där jag har möjlighet att testa mina idéer, skapa dialog och möten.

 

– -‹‹‹eng››››-–

Life Forms

In the work Life Forms, the space of the room is activated and life begins. The room, with its white walls, is like a blank sheet of paper in which a story takes shape. A story written with sculptural elements that relate to the viewer and to each other is something reminiscent of a monumental three-dimensional drawing. The sense of being a drawing is amplified by the nerve-like quality of the lines.

Inspired by organic imagery, the shapes have a characteristic of movement, this in turn gives a sense that they can continue to grow and change. The work is frozen and fixed in the middle of the motion of something ongoing. The impression of a spatial sketch becomes even clearer by the fact that the work includes threads. The threads are cutting through the air and act as carriers of symbols across time and culture. From the red Ariadne thread and Nornorna’s* threads of life to the system of nerves and circulation in the human body, the mystery of life is linked together.

The riddle of the origin of life began in the shape of the very first cell which then multiplied and eventually filled the planet with life. Forms of life.

I see it as a strength to participate in ID:I, to have power over making my own exhibitions and being part of a network. The gallery room serves as a channel for visualization between me and the audience. It is a place where I have the opportunity to test my ideas and to create dialogue and meetings.

*Nornornas are three female weavers from Nordic mythology.